Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy wersja do druku
Nabór na wolne stanowiska urzędniczeOgłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

Stanowisko: pracownik kancelaryjny

Oferty pracy należy składać  do 28 luty 2017

Wymiar etatu: pełny etat tj. 40 godzin tygodniowo

Dyrektor PPP poszukuje kandydatów na stanowisko pracownik kancelaryjny

Miejsce pracy Brzeg Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Adres ul. Wyszyńskiego 23

Warunki pracy praca administracyjno-biurowa

Zakres czynności:

    Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji kancelaryjnej zgodnie z obowiązującą instrukcją   kancelaryjną i jednolitym rzeczowym wykazem akt.
    Rejestrowanie zgłoszeń do poradni oraz kart indywidualnych badanych dzieci i ewidencjonowanie ich w komputerowej bazie danych –„Bazie 3P”.
    Ewidencjonowanie w komputerowej bazie danych innych form pracy pedagogicznej nauczycieli poradni,  niezwłocznie na podstawie dostarczonych sprawozdań.
    Administrowanie komputerową bazą danych, w tym: zakładanie nowych użytkowników, archiwizowanie bazy.
    Przygotowanie kart indywidualnych klientów poradni do badań w ustalonym wcześniej terminie, wyszukiwanie z archiwum kart indywidualnych uczniów, z wcześniejszych wizyt  w poradni.
    Prowadzenie rejestru pism przychodzących i wychodzących z poradni, przyjmowanie i wysyłanie korespondencji.
    Rejestrowanie zgłaszanych wniosków na badania zgodnie z wytycznymi dyrektora poradni, w przypadkach wątpliwych po konsultacji z dyrektorem lub osobami badającymi.
    Informowanie o terminach badań zgłoszonych dzieci, uczniów, rodziców.
    Wydawanie druków, zgłoszeń, wniosków na Zespół Orzekający i druków informacji nauczyciela o zgłaszanym uczniu oraz informowanie rodziców lub opiekunów prawnych o sposobie wypełniania druków.
    Przyjmowanie i informowanie klientów poradni zgłaszających się  lub dzwoniących do poradni o możliwościach pomocy ze strony poradni, ustalanie terminów badań, wydawanie opinii, orzeczeń.
    Korekta i opracowanie graficzne opinii i orzeczeń sporządzonych przez pracowników pedagogicznych poradni, oraz sporządzanie pism  wychodzących z placówki poleconych przez dyrektora.
    Obsługa urządzeń biurowych ( fax, kserokopiarka, komputer).
    Sporządzanie sprawozdań : SIO, GUS i innych
    Członek Komisji Przetargowej ds. Zamówień Publicznych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Brzegu
    Udział w pracach komisji doradczej ds. gospodarowania środkami zakładowego funduszu socjalnego
    Nadzór nad terminowością wydawanych przez sekretariat orzeczeń, opinii.

 

 Sprawy kadrowe:

    Administrowanie komputerowym programem „Kadry”

    Prowadzenie spraw kadrowych poradni, w tym przygotowanie umów o pracę oraz innych druków i aktów kadrowych, przygotowanie  dokumentacji dla pracowników z którymi rozwiązuje się stosunek pracy w tym świadectw pracy.
    Prowadzenie akt osobowych pracowników
    Ochrona danych osobowych pracowników zgodnie z odrębnymi przepisami.
    Prowadzenie ewidencji obecności w pracy pracowników poradni: ewidencja czasu pracy, ewidencja urlopów, ewidencja zwolnień lekarskich.
    Prowadzenie księgi wyjść pracowników poza poradnię.
    Przygotowanie projektu planu urlopów pracowników poradni, po konsultacji z pracownikami i przedstawienie dyrektorowi poradni do zatwierdzenia.
    Prowadzenie ewidencji delegacji służbowych.
    Prowadzenie  archiwizacji w/w dokumentów zgodnie z odrębnymi przepisami.
    Przygotowanie list obecności i ich zabezpieczenie.
    Wydawanie pracowniczych książeczek zdrowia i kontrolowanie terminowości wykonywanych badań okresowych przez nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, informowanie dyrektora poradni o nieprawidłowościach.
    Dokonywanie bieżących korekt dokumentacji na wniosek pracowników, ZUS i kontroli zewnętrznych i wewnętrznych.
    Prowadzenie korespondencji ZUS.

 

 Ogólne:

    Wykonywanie innych czynności na polecenie dyrektora poradni, nie ujętych w przydziale czynności, w zależności od potrzeb placówki.
    Zabezpieczenie dokumentów po zakończeniu pracy oraz powiadamianie dyrektora poradni w przypadku zauważenia zdarzeń lub sytuacji, które mogą stwarzać groźne następstwa dla życia i zdrowia ludzi.
    Zastępstwo w wykonywaniu obowiązków pracowniczych w czasie nieobecności  (pracownika administracji).

 

 

Wymagania niezbędne

- wykształcenie min. średnie ekonomiczne, administracyjne

- staż pracy  ok.2 lat na stanowisku obsługi sekretariatu lub pokrewne

- znajomość przepisów prawa oświatowego, instrukcji kancelaryjnej, przepisów

  kadrowych (mile widziane kursy z zakresu obsługi kadrowej)

- znajomość obsługi programów komputerowych

 

Wymagania dodatkowe

- kontaktowość

- łatwość nawiązywania kontaktów z klientami poradni, rodzicami oraz dziećmi,

  nauczycielami

- wysoka kultura osobista

- znajomość zasad funkcjonowania sekretariatu, instrukcji kancelaryjnej

- łatwość uczenia się

- sumienne wykonywanie obowiązków pracowniczych

 

Dokumenty

- list motywacyjny

- życiorys z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej

- kopia dokumentu tożsamości

- kopie świadectw pracy

- kopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje zawodowe

- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

- zaświadczenie lekarza medycy pracy z braku przeciwwskazań kandydata do pracy

  na danym stanowisku

- oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem za

  przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, i innych.

- wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą „wyrażam zgodę na

przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych. Oraz Ustawą z dnia 22.03.1999 o pracownikach samorządowych

 

Dokumenty należy złożyć w siedzibie PPP w Brzegu ul. Wyszyńskiego 23

do 28 lutego 2017r.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym powiadamiane. Po upływie terminu składania ofert pracy kandydaci nie mogą ich uzupełniać. Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.

Dodatkowe informacje udzielane będą pod numerem telefonu 77 416 32 07

wprowadzone: 08/02/2017 08:21
- autor: administrator
zmienione: 08/02/2017 08:23
- autor: administrator
rejestr zmian dokumentu
Nabór na wolne stanowiska urzędniczeOgłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy